- Gradska opština Zvezdara - http://zvezdara.rs -

Javno pravobranilaštvo

Javno pravobranilaštvo Gradske opštine Zvezdara obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Gradske opštine Zvezdara i zakonski je zastupnik Opštine.

Javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Opštine.

Javno pravobranilaštvo može zastupati druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, kada interesi tih lica nisu u suprotnosti sa funkcijom koju vrši.

Pravno ili fizičko lice koje ima nameru da pokrene postupak protiv Opštine ili pravnog lica čija imovinska prava i interese Javno pravobranilaštvo zastupa, može se obratiti Javnom pravobranilaštvu sa predlogom za sporazumno rešenje spornog odnosa.

Funkciju Javnog pravobranilaštva vrši javni pravobranilac Gradske opštine Zvezdara, koji ima tri zamenika.

Javni pravobranilac: Biljana Čukić, tel. 3405-725
e-mail: biljana.cukic@zvezdara.org.rs [1]