- Gradska opština Zvezdara - http://zvezdara.rs -

Služba za javne nabavke

U Službi za javne nabavke vrše se sledeći poslovi:
– sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Gradske opštine;
– vršenje stručnih poslova u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima;
– vršenje stručnih poslova za pripremu internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, praćenje postupaka javnih nabavki;
– saradnja sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki;
– Služba vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Načelnik Službe: Snežana Branković
e-mail: snezana.brankovic@zvezdara.org.rs [1]
e-mail: javne.nabavke@zvezdara.org.rs [2]
tel. 011 3405 960