- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Посебни програми у области спорта 2020

[1]Градскa општине Звездара објављује Jавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2020. годину.

Основне информације

Градска општина Звездара ће суфинансирати посебне програме којим се остварује општи интерес  у области спорта утврђеним чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара и то за:

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Звездара за 2020. годину, обезбеђена су на позицији: раздео V, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0001, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481, дотације осталим непрофитним организацијама, у износу од 1.000.000,00 динара.

Градска општина Звездара ће финансирати програме који имају за циљ:

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта, која имају регистровано седиште на територији Градске општине Звездара.

Додатне информације се налазе у тексту јавног позива који се може преузети у прилогу, а информације се могу добити и путем телефона: 3405-917, или слањем електронске поште на  sonja.stamenovic@zvezdara.org,.rs [2]

Прилози:

Javni poziv [3]

Образац 3 2020. [4]

Образац 6 [5]

Образац 10 [6]

OdlukaSport2016 [7]

Pravilnik o finansiranju [8]