Обавештавамо представнике спортских организација које имају седиште на територији Градске општине Звездара да предлог свог годишњег програма за 2022. годину могу да доставе Спортском савезу Звездара, надлежном територијалном спортском савезу. Спортски савез Звездара ће, у складу са Законом, свој и обједињене програме спортских организација, поднети Градској општини Звездара 1. јуна 2021. године,

Канцеларија Спортског савеза Звездара се налази на адреси Ћирила и Методија 2а, телефон: 011/242-2020, e-mail: sszvezdara@gmail.com

Ко може да достави предлог годишњег програма?

Предлог годишњег програма може да достави:

 • Спортски савез Звездара,
 • Спортски клубови и удружења,
 • Предшколске установе, школе и високошколске установе, које имају статус организација у области спорта, у складу са Законом (члан 143. став 14. Закона).

Које услове треба да испуни спортска организација?

Да би спортски клуб или удружење могло да оствари право на финансирање из буџета ГО Звездара мора да испуни следеће услове:

 1. да буде члан надлежног националног гранског савеза, у складу са Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 95/2016, 45/2018,и 17/2021) – дат у прилогу;
 2. да буде регистрован у складу са Законом;
 3. да буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;
 4. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није другачије одређено;
 5. има седиште на територији Општине;
 6. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 7. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 8. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 9. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 10. да располаже капацитетима за реализацију програма.

Шта све од докумената доставља спортска организација уз предлог годишњег програма?

Спортска организација Спортском савезу Звездара у 2 примерка доставља:

 • Предлог годишњег програма – образац 1
 • Пропратно писмо које садржи основне информације: информације о спортској организацији, назив програма који се предлаже, дужина трајања, износ средстава који се потражује;
 • Одлуку Управног одбора о усвајању предлога годишњег програма;
 • Изјаву о партнерству (уколико се програм реализују у партнерству) – формулар у прилогу;
 • Доказ о чланству у надлежном гранском савезу;
 • Фотокопију диплома и дозволе за рад лица која непосредно реализују програм.

Шта је важно да знамо приликом одобравања реализације спортских програма?

Закон о спорту је прецизно уредио начин одобравања реализације спортских програма.

Програми којима се остварује општи интерес у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача програма, носиоца програма, садржине и квалитета програма и финансирања програма.

У складу са 27. Закона о спорту, став 2- 5, стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза, у складу са овим законом.

Стручно- васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су, поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1- 4. овог закона.

Под децом, у складу са Законом о спорту, сматрају се лица која имају мање од 16 година живота.

Програми спортске организације могу да буду финансирани из буџета градских општина само ако су чланови надлежног гранског савеза, као и да је прошло годину дана од њиховог оснивања. 

Да ли постоје области од општег интереса које представљају приоритет приликом одобравања средстава за програме у области спорта?

Да, постоји приоритет. Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1, 2 и 6:

 • подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 • изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
 • физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

Ове области имају ПРИОРИТЕТ при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из ових области општег интереса.

Одлука-Спорт

Правилник о финансирању

Годишњи програм, образац 1

Годишњи програм, образац 2

Посебни програм, образац 3

Образац4

Измењена структура пројектних активности

Завршни извештај, образац 6

Завршни извештај, образац 7

Периодични извештај, образац 8

Оцена програма, образац 9

Изјава о партнерству, образац 10