Author Archives for Milos

Јавна набавка добара: грађевински материјал за интерно расељена лица и повратнике, са територије Градске општине Звездара

July 16, 2020 11:55 am Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: грађевински...


Јавна набавкa додатних радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ “1300 каплара”, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд

June 24, 2020 12:02 pm Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда који за предмет има...