Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на инвестиционом одржавању Здравствене станице „Велики Мокри Луг“ (јавна набавка 28/2022)


https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/90882


Јавни позив