Председник Градске општине Звездара Едип Шерифов је обавестио директоре звездарских основних школа да је, сходно Статуту града Београда („Службени лист града Београда“ број 39/08 и 6/10) члан 77, став 1, тачка 13 и преузетим надлежностима у области грађевинских радова (текуће одржавање и инвестиција у основним школама), за ову намену у буџету Градске општине Звездара за 2015. годину издвојено 20.000.000,00 динара и замолио их да писаним путем до 5. фебруара 2015. искажу потребе за радовима на текућем одржавању школа.

Након овог рока стручна тела ГО Звездаре ће одредити приоритете и, у договору са директорима школа, договорити динамику радова.