- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Postavljanje balon hale sportske namene

Odeljenje: Odeljenje za građevinske poslove

Postavljanje balon hala sportske namene na teritoriji GO Zvezdara:

Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br.72/2009,81/2009,…………….,132/2014 i 145/2014) članom 146. je propisano da postavljanje i uklanjanje balon hala sportske namene obezbeđuje i uređuje jedinica lokalne samouprave. Gradskom Odlukom o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda („Sl. List grada Beograda“ br.10/2011,51/2011 i 10/2014) je propisano da su gradske opštine grada Beograda nadležne za izdavanje odobrenja o postavljanju balon hale sportske namene kao i za izdavanje odobrenja za korišćenje balon hale sportske namene.

Potrebna dokumentacija za izdavanje odobrenja za postavljanje balon hale sportske namene:
– Uredno popunjen obrazac
– Dokaz o pravu svojine odnosno pravu korišćenja ili pravu zakupa na građevinskom zemljištu (za balon salu)
– Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja ili zakupu otvorenog sportskog objekta (za presostatički prekrivač)
– Dokaz da je zakupodavac saglasan sa postavljanjem balon sale na zakupljenom zemljištu, odnosno postavljanjem presostatičkog prekrivača na zakupljenom sportskom objektu
– Informacija o lokaciji
– Tehnička dokumentacija u tri primerka
– Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 310 dinara

Prilikom preuzimanja rešenja odobrenju za postavljanje balon hale sportske namene plaća se taksa:
– Za balon sale u iznosu od 9.610,00 dinara
– Za presostatički prekrivač u iznosu od 9.154,00 dinara (broj žiro računa na koji se uplaćuju sve takse je 840-742251843-73, broj modela 97, poziv na broj 32-022)

Mesto nabavke obrasca: Šalter 7, 8, 9 ili preuzmite ovde PDF [1]

Mesto predaje obrasca: Šalter 5 ili 6

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30.

Mesto rešavanja predmeta: Kancelarija 503, 504

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3405-640, 3405-741
i na email: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs [2]

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje odobrenja za korišćenje balon hale sportske namene:
– Glavni projekat sa potvrdom i overom investitora, lica, koje vrši nadzor i izvođača radova da je projektovano stanje jednako izvedenom
– Izveštaj Komisije za tehnički pregled da je balon hala pogodna za korišćenje
– Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 310 dinara

Prilikom preuzimanja rešenja odobrenju za korišćenje balon hale sportske namene plaća se taksa:
– Za balon sale u iznosu od 5.336,00 dinara
– Za presostatički prekrivač u iznosu od 4.800,00 dinara (broj žiro računa na koji se uplaćuju sve takse je 840-742251843-73, broj modela 97, poziv na broj 32-022)

Mesto nabavke obrasca: Šalter 7, 8, 9 ili preuzmite ovde PDF [3]

Mesto predaje obrasca: Šalter 5 ili 6

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30.

Mesto rešavanja predmeta: Kancelarija 503, 504

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3405-640, 3405-741
i na email: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs [2]

Osetljive grupe građana (osobe sa invaliditetom, osobe sa zdravstvenom dijagnozom koja ograničava kretanje, starije osobe, jednoroditeljske porodice ili roditelji sa detetom do 2 godine) potrebnu dokumentaciju u vezi radova (obrazac za izvođenje radova, projekat zgrade, uplatnice kao i urađeno uverenje) mogu dobiti naručivanjem i dostavljnjem na kućnu adresu preko telefona 3405-741 ili 3405-640.