- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Ископавање и пренос посмртних остатака

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF [1] и овде PDF [2]

Републичка административна такса: 870 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635 и 3405-926

Напомена:
– Орган је дужан да по службеној дужности врши увид , прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање о захтеву.
– Странка може изричито да изјави да ће потребне податке за решавање по захтеву прибавити сама у утврђеном року.
– Потписом на овом захтеву подносилац захтева сагласан је да се лични подаци прикупљени из документације коју је приложио обрађују искључиво у сврху наведеног захтева, а у складу са Законом о заштити података о личности