- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka

Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu

Potrebna dokumentacija:
– Molba za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka
– Izvod iz matične knjige umrlih
– Potvrda o smrti, otpusna lista iz bolnice ili obdukcijski nalaz
– Dokaz o srodstvu
– Potvrda JKP “Pogrebne usluge” da je lice sahranjeno na Novom groblju u Beogradu
– Potvrda komunalnog preduzeća iz mesta u koje se prenose posmrtni ostaci ili urna sa posmrtnim ostacima da je obezbeđeno grobno mesto
– Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
– Po potrebi i druga dokumentacija
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Šalter 1 ili preuzmite ovde PDF [1] i ovde PDF [2]

Republička administrativna taksa: 840 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6

Mesto rešavanja predmeta: Soba 308

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3405-635 i 3405-926

Napomena:
– Organ je dužan da po službenoj dužnosti vrši uvid , pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija a koji su neophodni za odlučivanje o zahtevu.
– Stranka može izričito da izjavi da će potrebne podatke za rešavanje po zahtevu pribaviti sama u utvrđenom roku.
– Potpisom na ovom zahtevu podnosilac zahteva saglasan je da se lični podaci prikupljeni iz dokumentacije koju je priložio obrađuju isključivo u svrhu navedenog zahteva, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti