- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Легализација објеката

У складу са Одлуком о промени статута града Београда („Сл лист града Београда“ 60/2019) послови  на озакоњењу објеката за објекте до 400м2 бруто развијене грађевинске површине су прешли на градске општине тако да сви незавршени предмети  који се односе на доношење решења о озакоњењу објеката треба да буду преузети до 01. јануара 2020. Године што је и учињено.

Формиран је Одсек за Озакоњење објеката у оквиру Одељења за грађевинске послове ГО Звездара који обавља  следеће послове:

–    доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, –    води службену евиденцију о покренутим поступцима за озакоњење, као и о издатим решењима о озакоњењу

–    доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра;
–    доставља коначна решења о озакоњењу објеката грађевинској инспекцији у складу са одредбама  Закона о озакоњењу објеката;