Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за подношење предлога програма који ће се финансирати у оквиру реализације манифестације Фестивал културе младих „Звездаријада“ 2022/2023 из буџета ГО Звездара за 2022. годину. Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“број 133/21 и 13/22) износи 1.000.000,00 динара. Одлуком Комисије за манифестације Х бр. 6-1-22/2022 од 23.8.2022.г. о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада у периоду септембар 2022. – август 2023. и висини финансијских средстава за сваку област, утврђене су области културне делатности и висина планираних финансијских средстава из буџета ГО Звездара за реализацију изабраних програма, и то:

 

РБ  Област

културне делатности

 Могуће програмске

активности

 Планирана средства

РСД

1. Књижевност

(стваралаштво)

 школе, семинари,

радионице, обуке, округли

столови и сл.

конкурси (поезија, проза…),

сусрети са књижевницима,

друго

 200.000,00
 2.  Музика (стваралаштво,

продукција,

интерпретација)

музичке радионице, обуке…

такмичења,

пробе и консултације пред

наступ, конкурси,

пробе и наступи хора,

друго

 250.000,00
 3.  Кинематографија и аудио-

визуелно стваралаштво

 школе, курсеви, семинари и

сл. такмичења, ревије,

фестивали, друго

 200.000,00
 4.  Дигитално стваралаштво и   мултимедији – Фотографија  

школе, курсеви, семинари и сл

 

 100.000,00
 5.  Ликовне и примењене

уметности

 школе, курсеви, радионице,

округли столови и сл.

конкурси, изложбе

и друго

 250.000,00

 

Право учешћа по овом Јавном позиву имају удружења грађана и друге непрофитне организације, установе, организације и други субјекти у култури:

  • који су уписани у регистар код надлежног органа Републике Србије;
  • чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области културе или обављају послове у области културе;

 

  • која су регистрована најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се јавни позив расписује;

 

  • која су директно одговорна за припрему и извођење програма;

 

  • која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом

забраном обављања делатности;

 

  • чији рачун није у блокади тј. нема евидентиране основе и налоге у принудној

наплати у последњих 6 месеци.

 

На конкурсу не могу учествовати физичка лица. Пријаве се подносе на посебном пријавном обрасцу који се може преузети у прилогу. Рок за подношење предлога програма је 20 дана од дана објављивања на сајту ГО Звездара, закључно са 13. 9. 2022. године.

 

За додатне информације на располагању су број телефона: 3405-917 (Соња Стаменовић)

и е-адреса kultura@zvezdara.org.rs  сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Прилози:

1. Јавни позив за подношење предлога програма који ће се финансирати у оквиру реализације Фестивала културе младих „Звездаријада“ из буџета ГО Звездара за 2022. годину

2. Пријавни образац

3. Програм и правила манифестације Фестивал културе младих «Звездаријада», XI бр. 06-25/16

4. Одлука Комисије за манифестације ГО Звездара о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада у периоду септембар 2022 – јун 2023 и висини финансијских средстава за сваку област, Х бр. 6-1-22 од 23. 8. 2022.г.