ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности обавља послове везане за:

ОБРАЗОВАЊЕ

 • вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основне школе која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма;
 • вођење евиденције и обавештавање школе и родитеља, односно других законских заступника о деци која треба да се упишу у први разред основне школе;
 • праћење стања и утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у сарадњи са образовно-васпитним установама, у складу са законом;
 • организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе;
 • превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • координацију и организовање, вођење евиденције, извештавање и чување документације о раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом;
 • анализу стања у образовно васпитним установама на подручју ГО Звездара;
 • сарадњу са надлежним органима државне управе, установама и организацијама;
 • обезбеђивање међусекторске сарадње, подстицање, организовање и координација активности у области образовања;
 • планирање и реализацију пројеката од значаја за област образовања и васпитања;
 • праћење редовности похађања наставе и рад на развијању програма и утврђивању мера превенције раног осипања ученика из система образовања, у сарадњи са школама, Мобилним тимом за инклузију Рома и другим органима и организацијама;
 • додељивање награда и признања ученицима основних и средњих школа и њиховим наставницима/менторима;
 • издавањe потврда о просечном месечном приходу по члану домаћинства за ученичке и студентске кредите и стипендије и друге сврхе;
 • припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења грађана средствима из буџета Градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

 • доношење Плана јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију Града;
 • рад Савета за здравље градске општине;
 • обезбеђивање средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на подручју градске општине
 • припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на подручју градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;

КУЛТУРА

 • доношење Плана развоја културе на нивоу градске општине;
 • подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју и оснивање установа културе;
 • обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину;
 • припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области културе средствима из буџета Градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;
 • рад комисија и других радних тела у области културе

СПОРТ

 • доношење Програма развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града;
 • финансирање или суфинансирање изградње и одржавања спортских објеката у јавној својини Града на свом подручју;
 • обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине;
 • припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање посебних програма из области спорта на подручју градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;
 • рад комисија и других радних тела у области спорта

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

 • утврђивање Акционог плана политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града;
 • спровођење националне Стратегије за младе и акционог плана политике за младе Града;
 • обезбеђивање услова за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине;
 • припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката за унапређење положаја младих; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање;

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА/ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 • учешће у доношењу Плана и програма развоја система заштите и спасавања на територији Града;
 • доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите за градску општину и обезбеђивање спровођења те одлуке;
 • рад Штаба за ванредне ситуције на свом подручју;
 • израду и усклађивање Процене ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама и доношење планова заштите и спасавања за своје подручје;
 • опремање јединица цивилне заштите;
 • доделу средства добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса;

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 • доношење Програма унапређења социјалне заштите на нивоу градске општине
 • подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама;
 • подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на свом подручју;
 • праћење и координацију рада Волонтерског сервиса Звездаре, Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом и Канцеларије за бесплатне правне савете и психосоцијалну помоћ жртвама породичног насиља
 • праћење и координацију рада Комисије за превоз особа са инвалидитетом, вођење евиденције и администрирање пружених услуга и реализацију годишњег конкурса за превоз ОСИ; пружање услуге тумача за знаковни језик ; уступање на бесплатно коришћење пењача уз степенице тзв. „гусеничара“;
 • стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверене од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;
 • припрему, расписивање и реализацију јавних позива/конкурса за унапређење положаја избеглих, прогнаних и интерно расељених лица са подручја градске општине;
 • рад Савета за миграције;
 • старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 • праћење, координацију и администрирање рада Мобилног тима за инклузију Рома;
 • припрему, расписивање и реализацију јавних позива/конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења грађања за унапређење положаја Рома;
 • пријем грађана која се налазе у стању социјалне потребе;

Опште

 • учешће у изради, имплементацији, праћењу и извештавању о реализацији Стратегије развоја општине Звездара, као и локалних акционих планова у областима из делокруга рада Одељења;
 • праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
 • припрему и израду нацрта одлука и других аката које доноси/усваја Скупштина градске општине и њена радна тела, председник градске општине, Веће градске општине и начелник Управе из делокруга рада Одељења;
 • планирањe, израду и праћење реализације програмског буџета за програме у области друштвених делатности; припрему и израду спецификација за јавне набавке; израду периодичних и годишњег извештаја о реализацији програмског буџета;
 • осмишљавање пројеката и израда пројектне документације за учешће Градске општине за добијање средстава на градским, националним и међународним конкурсима у областима из делокруга рада Одељења;
 • комуникацију и сарадњу са социјалним партнерима у  заједници: представницима социјалних и здравствених установа, полиције, службе за запошљавање, образовно-васпитним установама, општинским и градском управом у циљу остваривања интерсекторске сарадње;
 • учешће на стручним и научним скуповима од значаја за унапређење рада и промовисања рада Одељења/Општине као примера добре праксе у заједници;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у областима из делокруга рада Одељења
 • и вршење других послова утврђених законом, Статутом Општине и другим прописима из делокруга рада Одељења

Начелник Oдељења: Весна Петровић Урошевић
е-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs
тел. 011 2424 908