ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

У Одељењу за општу управу  врше се следећи послови:

 

 • организација и рад Управе Градске општине;
 • рационализација структуре Управе и поједностављење административних процедура коришћењем савремених метода и технологија;
 • припремање и израда предлога нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга   Управе Градске општине;
 • праћење законитости рада Управе у остваривању права и обавеза грађана и извештавања надлежних органа;
 • управљање људским ресурсима, који подразумевају стручне послове у вези са запошљавањем у Управи, обуком запослених, израду Кадровског плана и Програма стручног усавршавања, анализу резултатата и праћење ефеката оцењивања запослених, вођење и ажурирање кадровске евиденције као и ажурирање података о запосленима код надлежних органа (Министарство финансија, Управа за трезор, РФЗО и друго);
 • израда нацрта решења и других аката у вези са радно-правним статусом запослених;
 • издавање уверења о статусним питањима грађана, запослених у иностранству и чланова њихових породица;
 • ажурирање јединственог бирачког списка за град Београд – подручје Градске општине Звездара и ажурирање посебног бирачког списка националних мањина за град Београд – подручје Градске општине Звездара;
 • стручне послове за потребе Републичке, Градске и Општинске изборне комисије  у поступку одржавања избора, у делу који се тиче ажурирања бирачког списка;
 • стручне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању  локалне самоуправе – спровођење Референдума, пописа становништва;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине, вршење послова исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града и формирање и ажурирање базе података о овим лицима;
 • послови у вези са накнадом трошкова сахрањивања умрлих када не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање;
 • спровођење управног поступка у вези са одобрењем ископавањa посмртних остатака;
 • издавања потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
 • обавештавања надлежног министарствa о почетку употребe печата у Градској општини Звездара;
 • праћења прописа из своје надлежности и иницирање примене и промене аката;
 • и други послови управе у складу са важећим прописима.

 

 

Образац изјаве

Активни конкурси:

Архива:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника у управи Градске општине Звездара

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправникаИнтерни конкурс за попуњавање радних места
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника
Jавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе Градске општине Звездара
Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места
Јавни конкурс за попуњавање радних места у Управи Градске општине Звездара
Конкурс 1
Конкурс 2
Конкурс 3
Jaвни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
Јавни конкурс за попуњавање радних места у Управи Градске општине Звездара

 

Начелник Одељења: Снежана Јосић
e mail: snezana.josic@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 665