Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   радова  на пошумљавању КО 1179 КО ММЛ    (јавна набавка 38/22)

Јавни позив

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/112180