Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак  јавне набавке услуге мобилне телефоније, под редним бројем 13/2024.
 

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/236720