Председник Градске општине Звездара објављује Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести на подручју општине Звездара.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/20 и 15/21) износи 2.000.000,00 динара.

Циљ конкурса је да, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) Oпштина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре финансирањем програма и пројеката од јавног интереса из области јавног здравља којима се: доприноси унапређивању и очувању здравља становништва а посебно здравља деце и младих, старијих лица, особа са инвалидитетом и других осетљивих група становништва, као и репродуктивног здравља; доприноси превенцији хроничних незаразних болести, превенцији малигних болести и  превенцији заразних болести; унапређује физичко и ментално здравље становништва; доприноси очувању и заштити животне средине у циљу унапређења јавног здравља; промовишу и популаришу здрави стилови живота и унапређује квалитет живота становништва и друге активности усмерене на развој здравствене заштите и унапређивање здравља.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и савези удружења, стручне организације и друге организације цивилног друштва

1)         које су уписане у регистар код надлежног органа Републике Србије;

2)         чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области здравствене заштите, унапређења јавног здравља и промоције здравих стилова живота;

3)         која су регистрована најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује;

4)         која су директно одговорна за припрему и извођење програма/пројекта;

5)         која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

6)         чији рачун није у блокади тј. удружење које, као корисник јавних средстава, нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати у последњих 6 месеци. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 27. јулом 2021. године.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-722 (Марија Дамјановић) сваког радног дана од 9 до 14 часова.