Скупштина Градске општине Звездара, на основу члана 36. став 3. и став 4. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“, број 124/19 -пречишћен текст) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ 18. марта 2021. године, објављује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“, Београд.

Седиште предузећа је у Београду, ул. Вјекослава Ковача број 11.

Матични број предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“, ЈП Београд је 07019564, а ПИБ 100006656.

Претежна делатност предузећа је 93.11 – делатност спортских објеката.

 

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО: 

 

Директор Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“, Београд.

Директор се именује на период од четири године.

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

 

За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове предвиђене Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/2019), Одлуком о промени оснивачког акта Спортски центар „Олимп – Звездара“ („Сл. лист града Београда“, број 94/2016) и Статутом Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“, („Сл. лист града Београда“, број 107/16 и 128/18) и то:

 

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;

10) да је држављанин Републике Србије.

 

МЕСТО РАДА

 

Београд, ул. Вјекослава Ковача бр. 11

 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

 

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа  оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднесене на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама јавног предузећа и у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019 ) и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016).

 

УЗ ПРИЈАВУ СА БИОГРАФИЈОМ КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ:

 

Уз пријаву са биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:

 

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о пословној способности не старије од шест месеци (издато од надлежног центра за социјални рад);
  • Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
  • диплома о стеченом високом образовању;
 • исправе којима се доказује радно искуство са високим образовањем (решења, уговори, потврде, уверења и други акти;
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • исправе којима се доказује радно искуство у организовању и вођењу послова;
 • изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;

(не старије од 6 месеци)

 

Одредбом чл.9 и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којим се води службена евиденција осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

Пример изјаве се налази на сајту Градске општине Звездара.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС” комисији за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара” чији је оснивач Градска општина Звездара, поштом на адресу Градска општина Звездара, Булевар краља Александра бр. 77, 11050 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Спортски центар „Олимп – Звездара”, ЈП Београд -не отварати“.

Лична достава пријаве са доказима могућа је преко писарнице Управе Градске општине Звездара, ковертирано са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Спортски центар „Олимп – Звездара”, ЈП Београд – не отварати“ –  на адреси 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 77 у радно време писарнице Управе.

 

Лицa задуженa за давање обавештења о јавном конкурсу Јован Вујановић сваког радног дана од 12 до  14 часова, контакт телефон 011/ 3405-635 и Анђелка Девић Штрбац, сваког радног дана од 12 до 14 часова, контакт телефон 011/3405-732.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена жалба.

 

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Београда”,  дневном листу „Ало“ примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора и на званичној интернет страници Градске општине Звездара.