Председник Градске општине Звездара, на предлог Комисије за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање спровођење мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији Градске општине Звездара: расписује Јавни конкурс за стамбене заједнице за бесповратно суфинансирање спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде и позива их да доставе Предлоге за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде.

 

Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде обезбеђује Градска општина Звездара и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава. Укупан износ за суфинансирање свих пројеката је 9.900.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти са назнаком:

 

„Пријава за Јавни конкурс за стамбене заједнице за бесповратно суфинансирање у оквиру пројекта на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, Комисији за спровођење конкурса –НЕ ОТВАРАТИ“.

 

КАКО КОНКУРИСАТИ за бесповратно суфинансирање у оквиру пројекта на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији Градске општине Звездара

 

Подносилац пријаве потребно је да достави следећу документацију:

ОБРАЗАЦ 1 (попуњен и потписан, оригинал у два примерка)

ОБРАЗАЦ 2 (попуњен и потписан, оригинал у два примерка)

ОБРАЗАЦ 3 (попуњен и потписан, оригинал у два примерка)

ОБРАЗАЦ 4 (попуњен и потписан, оригинал у два примерка)

ОБРАЗАЦ 5  и ОБРАЗАЦ 5б (попуњени и потписани, оригинали у једном примерку и копија у једном примерку)

– ИЗВОД ИЗ БАНКЕ (у два примерка)

– РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (у два примерка)

– ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

Попуњени обрасци и пратећа документација се достављају лично на шалтеру писарнице Градске општине Звездара или препоручено поштом са повратницом на адресу:

 

Градска општина Звездара, Булевар краља Александра бр. 77, 11000 Београд.

 

Рок за подношење пријаве је 15 данa од дана објављивања Јавног конкурса на званичној интернет страници Градске општине Звездара, односно закључно са 4.5.2022. године. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор у року од 5 (пет) дана од дана објављивања предлога ранг-листе на званичној интернет страници Градске општине Звездара.

 

Комисија одлучује по приговорима у року од 7 (седам) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију (обрасце) са званичне интернет странице www.zvezdara.rs

 

Сви учесници конкурса могу се информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници Градске општине Звездара.

 

Све додатне информације се могу добити на телефон: 011/3405-981.

 

У прилогу:

Јавни конкурс