Председник Градске општине Звездара објављује јавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2019. годину.

Градска општина Звездара ће суфинансирати посебне програме којима се остварује општи интерес у области спорта утврђеним чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара и то за:

-обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

-унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

-активности у циљу спречавања негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

 Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Звездара за 2019. годину,обезбеђена су на позицији: раздео V, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002, Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810, Услуге рекреације и спорта, економска класификација 472, Накнаде из буџета за спорт, у износу од1.000.000,00 динара.

Градска општина Звездара ће финансирати програме који имају за циљ:

-спортски развој талентованих спортиста

-обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања грађана Звездаре

-подстицање и развој одговорног понашања код младих учесника у спортским активностима

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта, која имају регистровано седиште на територији града Београда.

Додатне информације се налазе у тексту јавног позива који се може преузети у прилогу, а информације се могу добити и путем телефона: 3405-917, или слањем електронске поште на sonja.stamenovic@zvezdara.org,.rs

У прилогу:

Јавни позив

Образац 3-Предлог посебног програма

Образац 6-Завршни извештај

Образац 10-Изјава о партнерству

Правилник о одобравању и финансирању програма