На првој седници Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2021/2022 за председника је изабран Горан Лазић, представник Седме београдске гимназије, а за заменика Луција Лалицки, представница Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић“. У име руководства Градске општине Звездара, седници је присуствовао Станко Радовановић, члан Већа задужен за послове у области образовања.

У конструктивној атмосфери, родитељи су указали на проблеме које би у наредном периоду требало решавати како би се унапредила, пре свега, безбедност ученика, а онда и ученичка постигнућа.

Општински савет родитеља чине представник и његов заменик сваке васпитно-образовне која има седиште на Звездари, 14 основних и 9 средњих школа и Предшколска установа „Звездара“. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Локални односно Општински савет родитеља даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини. Исто тако овај Савет учествује и у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце и прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике. Локални савет се бави и  спречавањем  социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине и пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности.Поред тога, заступа и интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине и сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права.