- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Месне заједнице

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Општине, Скупштина општине може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Oпштине могу затражити образовање месне заједнице за одређено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника.

Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине општине и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Oпштине и из других извора у складу са законом.


Градска општина Звездара има 17 месних заједница:
– Булбулдер
– Велики Мокри Луг
– Војвода Мишић
– Војвода Путник
– Врачарско поље
– Вуков споменик
– Звездара
– Зелено брдо
– Липов лад
– Мали Мокри Луг
– Миријево
– Ново Миријево
– Северни булевар
– Славујев поток
– Смедеревски ђерам
– Стеван Синђелић
– Ћирило и Методије

Радно време месних заједница:

– Радно време месних заједница од 01.06.2017. је од понедељка до петка од 07.30 до 15.30 сати.