- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељење за грађевинске послове

У Одељењу за грађевинске послове врше се следећи послови:
– праћење стања у грађевинској области,
– доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
– припајање заједничких просторија стану или издавање одобрења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и то за изградњу помоћних објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и радова на уклањању препрека за инвалидна лица, адаптације и санације, промену намене објеката, односно делова објеката, без извођења радова,
– издавање употребне дозволе за објекте за које издаје одобрење за изградњу, чување техничке документације, припремање нацрта одлука и других аката и стручно опслуживање Скупштине градске општине из делокруга Одељења;
– покретање иницијативе код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини у вршењу послова државне управе који су јој поверени,
– доношење решења о постављењу балон хала спортске намене и пресостатичких прекривача;
– спровођење поступка за издавање аката да је објекат зидан у време када за изградњу објеката није била потребна грађевинска дозвола;
– у поступку издавања аката из своје надлежности у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, врши спровођење обједињене процедуре електронским путем и вођење регистра обједињених процедура;
– други послови предвиђени Законом и другим прописима.

Начелник одељења:
телефон: 011 3405-741 и 3405-640