- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

У Одељењу за имовинско правне и стамбене послове рад се спроводи у два одсека: Одсек за имовинско-правне послове и Одсек за стамбене послове.

 

Одсек за имовинско-правне послове врши послове који се односе на:

-праћење и проучавање позитивно правних прописа у имовинско-правној области и давање предлога за предузимање мера, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа;
-вођење управних поступака у предметима који се односе на експропријацију грађевинског земљишта и објеката;
-административне преносе права коришћења на грађевинском земљишту ради изградње објеката од јавног значаја, на основу утврђеног јавног интереса решењем Владе РС;
-утврђивање права на накнаду ранијим земљишно књижним корисницима, за експроприсане и изузете непокретности, као и за биљне културе које су се налазиле на њима;
-спровођење управних радњи у циљу окончања започетих поступака по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно, последњу измену решења донео надлежан орган Градске општине, поступака за утврђивање права коришћења на осталом неизграђеном земљишту, поступака за поништај правоснажних решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта, поступака за поништај правоснажних решења о експропријацији грађевинског земљишта и објеката и поступака за утврђивање права на надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове, атељеа и пословни простор и припајање заједничких просторија постојећим становима у смислу Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких простора у станове;
-спровођење управних поступака по ванредним правним лековима који се односе на правоснажна решења донета у овом Одељењу;
-вођење поступака укњижбе имовине на којој је корисник Градска општина у органима који врше евиденцију о упису стварних права на непокретностима;
-евиденцију непокретности у јавној својини на којима је Градска општина Звездара корисник;
-издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције коју води и пружање обавештења;
-закључење анекса уговора о откупу станова и вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу;
-издавање уверења о физичким деловима објеката;
-давање стручног налаза за потребе органа Управе Градске општине;
-покретање иницијатива код надлежних државних и других органа и организација у сврху решавања питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана који су од значаја за рад Одељења и Управе Градске општине, као и други послови предвиђени законом и другим прописима.

 

Одсек за стамбене послове врши послове који се односе на:

-вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде без правног основа, по хитном поступку;
-регистрацију стамбене заједнице доношењем решења о регистрацији;
-законито, ефикасно и тачно вођење регистра стамбених заједница на територији Градске општине Звездара;
-размену података, докумената и поднесака са Републичким геодетским заводом који води јединствену евиденцију стамбених заједница на територији Републике Србије;
-поступак увођења принудне управе именовањем професионалног управника из регистра Привредне коморе Србије.

Начелник Одељења: Валентина Богојевић, дипл. правник
Телефон: 3405-660