- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељење за инспекцијске послове

У Одељењу за инспекцијске послове врше се следећи послови:

– послови комуналне инспекције. Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа Града Београда који се односе на: уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби, као и друге послове утврђене законом и прописима града;

– послови организовања и спровођења поступка административног извршења решења које је Управа ГО Звездара донела у првом степену, и то: решења Одсека за комуналну инспекцију и Одељења за имовинско – правне и стамбене послове;

– иницирање поступака код других државних органа и организација, а у циљу ефикасне заштите јавног интереса као и права и интереса грађана;

– израда нацрта управних аката, одлука и других аката и послове стручне помоћи и објашњења Скупштини Градске општине и њеним радним телима, председнику и Већу Градске општине,

– као и друге послове утврђене законом и другим прописима.

Начелник Одељења: Драган Радоњић
e-mail: inspekcija@zvezdara.org.rs [1]
тел. 011 3405 742