- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељење за општу управу

У Одељењу за општу управу врше се следећи послови:
– уређење и унапређење организације рада и модернизације Управе Градске општине;
– рационализација структуре Управе и поједностављење административних процедура коришћењем савремених метода;
– припремање и израда нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе градске општине;
– праћење законитости и ефикасности рада Управе у остваривању права и обавеза грађана и извештавања надлежних органа;
– управљање људским ресурсима у Управи, који подразумевају стручне послове у вези са запошљавањем у Управи, обуком запослених, израду Кадровског плана и Програма стручног усавршавања, анализу резултатата и праћење ефеката оцењивања запослених, и друго, вођење и ажурирање кадровске евиденције као и ажурирање података о запосленима код надлежних органа;
– израда нацрта решења и других аката у вези са радно-правним статусом запослених;
– издавање уверења о статусним питањима грађана, запослених у иностранству и чланова њихових породица;
– ажурирање јединственог бирачког списка и бирачких спискова националних мањина;
– стручне послове за потребе Републичке, Градске и Општинске изборне комисије у поступку одржавања избора, у делу који се тиче ажурирања бирачког списка; стручне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе – спровођење Референдума, пописа становништва;
– пружање правне помоћи грађанима са територије Градске општине Звездара;
– вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине, вршење послова исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града и формирање и ажурирање базе података о овим лицима;
– послови у вези са накнадом трошкова сахрањивања лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења;
– спровођење поступка у вези са одобрењем ископавањa посмртних остатака;
– издавања потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
– обавештавања надлежног министарствa о почетку употребe печата у Градској општини Звездара;
– праћења прописа из своје надлежности и иницирање примене и промене аката;
– друге послове државне управе у складу са важећим прописима.

 

Obrazac izjave [1]

 

Активни конкурси:

Конкурс 3 [2]

 

Архива:

Konkurs 1 [3]
Konkurs 2 [4]

 

Начелник Одељења: Снежана Јосић
e mail: snezana.josic@zvezdara.org.rs [5]
тел. 011 3405 665