- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Председник Градске општине

 

 

Председник Градске општине бира се из састава одборника на период од четири године. Председник Градске општине је и председник Већа Градске општине. Председник има заменика који се бира на исти начин као и председник.

Председнику и заменику председника Градске општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Градске општине. Председник и заменик председника ГО су на сталном раду у Градској општини Звездара.

Надлежности председника Градске општине Звездара:
1) представља и заступа Градску општину;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;
3) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
4) наредбодавац је за извршавање буџета;
5) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
6) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
7) у име Градске општине закључује колективне уговоре за установе и предузећа чији је оснивач Градска општина;
8) даје сагласност на општа акта организација чији се рад финансира из буџета Градске општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Градске општине, у складу са законом;
9) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе органа Градске општине;
10) образује стручна радна тела;
11) врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом и другим актима Градске општине.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 4.9.2020. изабран је нови председник  Градске општине Звездара.

Председник Градске општине Звездара:

[1]ВЛАДАН ЈЕРЕМИЋ
економиста за маркетинг и менаџмент

vladan.jeremic@zvezdara.org.rs

Рођен 29. новембра 1974.

 

Образовање:

Основну школу и гимназију (природно-математички смер) завршио у Младеновцу са одличним успехом, студије наставио у Београду где је стекао звање економисте за маркетинг и менаџмент.

Радна биографија:

2000- 2004. – РТС – Радио Младеновац, новинар информативног програма, потом уредник спортске редакције (две године узастопно добитник Златне плакете Спортског савеза и СО Младеновац).

2004. “TELESHOP” СТР Аранђеловац, приватни предузетник.

2004-2008. “SMART GROUP” д.о.о. Нови Београд,  послови из области комерцијале и маркетинга, сарадња са иностраним компанијама.

2008- 2012. Народна скупштина Републике Србије, народни посланик, члан Одбора за индустрију и Одбора за економске односе са иностранством, шеф одборничке групе у СГО Младеновац.

2013- 2016. ЈП “Службени гласник” Београд, координатор за комисиону, трговачку робу и обрасце у сектору продаје и набавке

2013 -2014. ИМТ а.д. у реструктурирању Нови Београд, члан Надзорног одбора

2019. ПД “Омољица”, независни и неизвршни Члан Одбора директора

2016- 2020. СГО Звездара, члан општинског Већа

 

 

Члан Главног одбора СНС изабран на предлог председника странке.

Говори енглески језик.

Ожењен супругом Јасмином, има ћерку Машу.