- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Predsednik Gradske opštine

 


 

 
Predsednik Gradske opštine bira se iz sastava odbornika na period od četiri godine. Predsednik Gradske opštine je i predsednik Veća Gradske opštine. Predsednik ima zamenika koji se bira na isti način kao i predsednik.

Predsedniku i zameniku predsednika Gradske opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini Gradske opštine. Predsednik i zamenik predsednika GO su na stalnom radu u Gradskoj opštini Zvezdara.

Nadležnosti predsednika Gradske opštine Zvezdara:
1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine Gradske opštine;
3) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine;
4) naredbodavac je za izvršavanje budžeta;
5) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine;
6) donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom Grada, Statutom ili odlukom Skupštine Gradske opštine;
7) u ime Gradske opštine zaključuje kolektivne ugovore za ustanove i preduzeća čiji je osnivač Gradska opština;
8) daje saglasnost na opšta akta organizacija čiji se rad finansira iz budžeta Gradske opštine kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta Gradske opštine, u skladu sa zakonom;
9) odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti, kao i prevoznih sredstava za potrebe organa Gradske opštine;
10) obrazuje stručna radna tela;
11) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada, Statutom i drugim aktima Gradske opštine.


 
Predsednik Gradske opštine Zvezdara:
 

 
MILOŠ IGNJATOVIĆ
diplomirani ekonomista
milos.ignjatovic@zvezdara.org.rs
Rođen 1971. u Beogradu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995.

Od 2008. bio je generalni direktor BDD „ABC Broker“ ad, Beograd.

Od 2013. do 2015. je vršio funkciju direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Od 2008. je član Srpske napredne stranke.

Govori engleski jezik.

Oženjen je. Otac dvoje dece.