- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Председник Градске општине

Председник Градске општине бира се из састава одборника на период од четири године. Председник Градске општине је и председник Већа Градске општине. Председник има заменика који се бира на исти начин као и председник.

Председнику и заменику председника Градске општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Градске општине. Председник и заменик председника ГО су на сталном раду у Градској општини Звездара.

Надлежности председника Градске општине Звездара:
1) представља и заступа Градску општину;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;
3) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
4) наредбодавац је за извршавање буџета;
5) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
6) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
7) у име Градске општине закључује колективне уговоре за установе и предузећа чији је оснивач Градска општина;
8) даје сагласност на општа акта организација чији се рад финансира из буџета Градске општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Градске општине, у складу са законом;
9) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе органа Градске општине;
10) образује стручна радна тела;
11) врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом и другим актима Градске општине.


Председник Градске општине Звездара:

МИЛОШ ИГЊАТОВИЋ
дипломирани економиста
milos.ignjatovic@zvezdara.org.rs [1]
Рођен 1971. у Београду.

Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1995.

Од 2008. био је генерални директор БДД „АБЦ Брокер“ ад, Београд.

Од 2013. до 2015. је вршио функцију директора Националне агенције за регионални развој.

Од 2008. је члан Српске напредне странке.

Говори енглески језик.

Ожењен је. Oтац двоје деце.