- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Радна тела

Скупштина градске општине оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности. По потреби, оснива и повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.

Стална радна тела Скупштине градске општине су савети и комисије. Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове, у складу са Пословником Скупштине градске општине и другим актима градске општине.

Скупштина градске општине бира чланове сталног радног тела из састава одборника и грађана, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини градске општине.

Радна тела Скупштине Градске општине Звездара изабрана су на седници Скупштине одржаној 4.9.2020. године.


САВЕТИ

Савет за месне заједнице и локалну самоуправу
Разматра питања везана за живот грађана на месним заједницама, питања везана за остваривање система локалне самоуправе у градској општини, питања везана за организацију и рад органа Управе градске општине, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

Чланови/це:

 1. Душан Јовановић
 2. Саша Петровић
 3. Гроздана Видачак
 4. Драгана Грујић
 5. Бобан Величковић
 6. Петко Савић
 7. Биљана Пантелић
 8. Драгослава Јовановић9
 9. .Дарко Чачић
 10. Ива Лековић
 11. Петар Павловић

Савет за буџет, финансије и привредна питања

Разматра предлоге одлука и других општих акта који се односе на финансирање послова градске општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове и задуживање градске општине, имовину градске општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија, прати стање и предузима мере за побољшање снабдевања грађана, трговине, занатства, пољопривреде, угоститељства, турзима, мале привреде, као и друга питања из области финансија и привређивања.

Чланови/це:

 1. Душан Јефтић
 2. Бошко Попадић
 3. Небојша Младеновић
 4. Веселин Осмајлић
 5. Радован Грдинић
 6. Урош Радомировић
 7. Мирјана Стојковић
 8. Бранислав Милошевић
 9. Драган Мандић
 10. Милош Машковић
 11. Душан Ђапић

Савет за комуналну делатност, урбанизам и заштиту животне средине

Разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области урбанизма, питања везана за заштиту и унапређење животне средине и друга питања из ових области.

Чланови/це:

 1. Љиљана Реџић
 2. Татјана Илић- Мутавџић
 3. Будимир Грубић
 4. Дејан Лазић
 5. Владан Милосављевић
 6. Зорица Писарић
 7. Жикица Ђорђевић
 8. Дејан Недељковић
 9. Петар Арнаутовић
 10. Гордана Малетић
 11. Иван Јаковљевић

Савет за друштвене делатности

Разматра питања из области културе (разматра предлоге одлуке и других општих аката из области културе, иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове овласти), питања из области образовања, спорта и омладине, питања из области здравства, социјалне и дечије заштите, борачка и инвалидска питања (разматра предлоге одлука и других општих аката из ових области), као и друга питања из области друштвених делатности.

Чланови/це:

 1. Милисав Вуловић
 2. Бранислава Милосављев
 3. Данијела Павић
 4. Ненад Абрамовић
 5. Биљана Филиповић
 6. Милица Филиповић
 7. Роберт Милићевић
 8. Василије Коругић
 9. Татјана Мандић
 10. Ања Матијевић
 11. Петар Павлови

КОМИСИЈЕ

Комисија за прописе
Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом града, Статутом градске општине, другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

Чланови/це:

 1. Драган Илиоски
 2. Анђела Радовић
 3. Павле Милошевић
 4. Љиљана Стаменковић
 5. Вук Ментовић
 6. Јована Ницовић
 7. Милица Ликић
 8. Радојица Сворцан
 9. Владимир Угреновић
 10. Јелена Николић
 11. Иван Јаковљевић

Административно-мандатна комисија

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира и поставља Скупштина. Разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај. Разматра извештај Изборне комисије градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у складу са законом. Разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

Чланови/це:

 1. Бошко Попадић, председник
 2. Добрила Лазић Димитријевић, члан
 3. Невена Максимовић, члан
 4. Душан Јовановић, члан
 5. Радмила Недељковић, члан
 6. Миљко Танасијевић, члан
 7. Раде Зејак, члан
 8. Љубомир Булатовић, члан
 9. Катарина Бугарчић, члан
 10. Владан Јаковљевић, члан
 11. Душан Ђапић, члан