- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Скупштина Градске општине

Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине. Скупштина има 53 одборника, који се бирају на време од четири године.

 


Председник Скупштине ГО Звездара:
Александар Ерор (1977), дипломирани географ

Заменик председника Скупштине ГО Звездара:
Горан Филиповић

Секретар Скупштине ГО Звездара:
Александар Ружичић

Заменик секретара Скупштине ГО Звездара:


Скупштина се састаје по потреби, а најмање једном у три месеца.

Надлежности Скупштине ГО Звездара:

1) доноси Статут градске општине и Пословник Скупштине градске општине;
2) доноси буџет и завршни рачун буџета градске општине;
3) доноси програме развоја градске општине;
4) доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
5) оснива месне заједнице и друге облике месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана у складу са законом, овим Статутом и актима градске општине;
6) даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град и може да предлаже и финансира измену постојећег и доношење нових урбанистичких планова за своје подручје;
7) доноси програм за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности организационих једница градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
8) доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју у складу са актима Града;
9) доноси план јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са планом јавног здравља за територију Града;
10) образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива установе и друге организације утврђене овим статутом и врши надзор над њиховим радом;
11) именује и разрешава Управни и Надзорни одбор установе, организације чији је оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача у складу са законом, осим оних која су по одредбама овог Статута у надлежности другог органа;
12) именује и разрешава Надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач; даје сагласност на његов Статут, на годишњи програм пословања, на финансијске извештаје, на одлуке о задуживању јавног предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака, као и на друге одлуке у складу са Законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса, као и оснивачким актом, и врши друга права оснивача, у складу са Законом, осим оних који су по одредбама овог Статута у надлежности другог органа;
13) бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине градске општине;
14) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине Градске општине;
15) бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске општине;
16) бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине;
17) доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине, који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града;
18) утврђује Акциони план политике за младе на подручју градске општине, који је усклађен са Акционим планом за спровођење стратегије за младе града;
19) доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за градску општину; образује Штаб за ванредне ситуације на свом подручју;
20) уређује организацију, поступање и рад мировног већа;
21) може да установи локалног омбудсмана за градску општину;
22) прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
23) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
24) доноси одлуку о удруживању и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству;
25) утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију градске општине;
26) одлучује о расписивању референдума, одлучује о предлозима садржаним у народној иницијативи;
27) усваја етички кодекс понашања функционера;
28) доноси прописе и друге опште и појединачне акте;
29) стара се о јавном обавештавању, о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
30) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са законом, Статутом Града, другим прописима града и Статутом градске општине.