- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Služba za geoinformacione sisteme i informatiku

U Službi za geoinformacione sisteme i informatiku vrše se sledeći poslovi:
– primena i upravljanje geoinformacionim sistemima kao i primena informacionih tehnologija i interneta u cilju unapređenja organizacije i načina rada;
– sprovođenje i primena geoinformatičkih i informatičkih standarda pri prikupljanju prostornih i ostalih podataka, nabavci opreme, materijala i softverskih rešenja u pogledu izvođenja radova i vršenja usluga u oblasti informatike, geoinformatike i interneta;
– pružanje stručne pomoći i vršenje nadzora kod uvođenja, održavanja i ažuriranja geoinformacionih sistema, informacionih tehnologija i interneta u Upravi gradske opštine;
– izrada geoinformatičke i informatičke analize i izveštaja u cilju unapređenja organizacije i načina rada Uprave gradske opštine;
– organizovanje obuke korisnika i informatičkih kadrova;
– uspostavljanje efikasnog i jedinstvenog pristupa podacima i dokumentima; osposobljavanje kadrova za rad u sistemu za korišćenje GIS-a, kao i sistemu za elektronsko upravljanje dokumentima;
– formiranje baze geoprostornih i ostalih podataka o građevinskom zemljištu radi izgradnje objekata u skladu sa Zakonom i Odlukom Grada, kao i podataka o izgradnji, održavanju, prikupljanju i upravljanju nekategorisanih puteva;
– geodetski poslovi koji se odnose na identifikaciju katastarskih parcela kao i identifikaciju građevinskih objekata, obavlja i druge geodetske poslove za potrebe Gradske opštine Zvezdara;
– poslovi u vezi sa nabavkom, instalacijom, održavanjem i nesmetani rad računarske opreme (serveri, računari, skeneri i štampači).

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema GO Zvezdara [1]

 

Načelnik Službe: Ivan Trajković
e-mail: ivan.trajkovic@zvezdara.org.rs [2]
tel. 011 3405 911