- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Служба за вршење заједничких послова

У Служби за вршење заједничких послова врше се следећи послови:
– коришћење биротехничких, телекомуникационих и других средстава и опреме којима располаже градска општина;
– вођење евиденције коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
– вођење евиденције о изради печата и задужењу запослених за руковање истим;
– вођење евиденције о задужењу запослених службеном и заштитном одећом и обућом у складу са важећим актом председника градске општине;
– послови у вези са противпожарном заштитом, као и послове безбедности и заштите на раду запослених у складу са законом;
– обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора у управној згради и седиштима месних заједница;
– старање о наменском и ефикасном коришћењу и обављању превоза службеним моторним возилима;
– вршење административних, биротехничких и курирских послова за потребе Управе градске општине;
– обављање послова у вези са радом месних заједница у складу са надлежностима које су утврђене важећим актима;
– у објектима Месних заједница обављају се послови у вези са пријемом, попуњавањем и подношењем захтева грађана у вези са питањима из области комуналне инфраструктуре и исте електронски прослеђују на даље службено поступање у Управу;
– сарадња и коoрдинирање рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун градске општине врше уговорене послове и услуге;
– обављање послова у вези са коришћењем и одржавањем техничких и других средстава и опреме за потребе Градске општине Звездара и њених органа;
– старање о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) у поседу Градске општине Звездара (копир апарати, факс машине, аудио опрема, као и остали електронски и канцеларијски уређаји и опрема);
– старање о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе (фасаде, олуци, прозори, врата и сл);
– оперативни и логистички послови за потребе Републичке, Градске и Општинске изборне комисије и радних тела за спровођење избора;
– по расписивању избора врши проверу бирачких места, предлаже и обезбеђује уредно коришћење седишта бирачких места на којима се обавља гласање;
– стара се о обезбеђењу других услова потребних за рад органа градске општине у складу са законом и другим актима.

Начелник Службе: Илија Томић
e-mail: ilija.tomic@zvezdara.org.rs [1]
тел. 011 3405 652