- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Веће Градске општине

Веће Градске општине чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине и једанаест чланова које бира Скупштина Градске општине на период од четири године. Председник Градске општине је председник Већа Градске општине. Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по функцији.

Надлежности Већа Градске општине:

1)    предлаже статут градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске општине;

2)    доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина градске општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

3)    доноси План јавних инвестиција градске општине;

4)    усваја извештаје о извршењу буџета Градске општине и доставља их Скупштини градске општине;

5)    врши надзор над радом управе градске општине, поништава или укида акте управе градске општине који нису у сагласности са законом, статутом града, овим статутом или другим општим актом који доноси Скупштина градске општине;

6)    даје сагласност на посебан програм јавног предузећа чији је оснивач;

6а) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада     јавног предузећа чији је оснивач;

6б) подноси тромесечни извештај о раду јавног предузећа Скупштини градске општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује рад јавних предузећа;

7)    решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности градске општине;

8)    доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

9)    поставља и разрешава начелника и заменика начелника управе градске општине;

10) образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;

11) врши и друге послове утврђене законом, статутом града, овим статутом и другим актима градске општине.

 


ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

– МИЛОШ ИГЊАТОВИЋ – председник Већа

– ВИОЛЕТА ФИЛИП – заменик председника

-ДУШАН ИГЊАТОВИЋ – члан

-СРЂАН ЂУКИЋ – члан

-НЕВЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ (раније Миливојевић) – члан

-МИРОСЛАВ МАРИНОВИЋ – члан

-ЛАЗО ШЕГАН -члан

– ВЛАДАН ЈЕРЕМИЋ – члан

-РОБЕРТ МИЛИЋЕВИЋ – члан

-НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ – члан

-ЈЕЛЕНА БРАНКОВИЋ -члан

-АЛЕКСАНДАР ЂУРИЧИЋ – члан

-МИЛОШ СТОЈИЛКОВИЋ -члан