- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Веће Градске општине

Веће Градске општине чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине и једанаест чланова које бира Скупштина Градске општине на период од четири године. Председник Градске општине је председник Већа Градске општине. Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по функцији.

Надлежности Већа Градске општине:
1. предлаже Статут Градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина Градске општине;
2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Градске општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
3. даје сагласност на годишњи програм пословања јавног предузећа и установе чији је оснивач Градска општина;
4. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
5. врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида акте Управе Градске општине који нису у сагласности са законом, Статутом Града, Статутом Градске општине или другим општим актом који доноси Скупштина Градске општине;
6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности Градске општине;
7. доноси општа акта када је на то овлашћено законом или прописом Градске општине;
8. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе Градске општине;
9. образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
10. врши и друге послове утврђене Статутом Града, Статутом Градске општине и другим актима Градске општине.


Чланови Већа Градске општине Звездара:
Невена Миливојевић
Бранислав Пауновић
Владан Јеремић
Лазо Шеган
Мирослав Мариновић
Роберт Милићевић
Душан Игњатовић
Никола Војиновић
Ненад Николић
Немања Ђукић