- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Визија, мисија, вредности и политика квалитета

Визија

Наша визија је да будемо градска општина која се истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја привреде и запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета животне средине.

Мисија

Мисија наше Општинске управе је да кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњавамо потребе и очекивања становника Звездаре и свих оних који су упућени на Општину Звездара, и да при томе испуњавамо законске и друге захтеве свих осталих заинтересованих страна.


Вредности

Остварење наше визије и мисије је могуће кроз дугорочну одрживост нашег успешног рада базираног на привржености свих запослених следећим вредностима:
1. Законито вршење услуга у складу са потребама и очекивањима грађана;
2. Одговорност за брз одзив и максимизирање ефикасности у пружању услуга;
3. Елиминисање дуплирања задатака и надлежности;
4. Висок ниво професионализма, љубазности и услужности који помажу да грађанин што лакше оствари своја права, као и транспарентност у раду саме Општинске управе;
5. Градња процеса и система базираних на потребама и очекивањима грађана, а не општинских служби;
6. Елиминисање обавеза да грађанин доставља податке који се већ налазе у некој од општинских служби;
7. Унапређење електронске комуникације за потпуно решавање захтева на даљину;
8. Унапређење комуникација између општинских и других јавних служби у функцији вршења услуга;
9. Развој, подстицање и поштовање могућности, иницијатива и идеја запослених у Општинској управи;
10. Учење од добре праксе општинских управа код нас и у свету, као и жалби, предлога и похвала грађана;
11. Доношење одлука на бази анализа објективних чињеница;
12. Одговоран однос према животној средини и њено унапређење.


Политика квалитета

Политика квалитета је саставни део укупне политике Градске општине Звездара и оквир за дефинисање циљева квалитета.

Политика квалитета се састоји од следећих принципа:
1. Законито испуњавање потреба и очекивања наших грађана, у складу са најбољом праксом код нас и у свету, први је приоритет у вршењу услуга наше Општинске управе.
2. Градња процеса и система у којима се врше услуге заснива се на потребама и очекивањима грађана, а не општинских служби.
3. Квалитет, ефикасност и доступност наших услуга се остварују истовремено уз одговорност за брз одзив, максимално коришћење информационих технологија и стандарда квалитета.
4. Врхунски квалитет услуга је циљ и одговорност сваког запосленог у Општинској управи, исказан кроз висок ниво професионализма, услужности и љубазности.
5. Тимски рад базиран на комуникацији између општинских и других јавних служби представља основ наше компетентности и услужности.
6. Планирање, превентива, побољшања и иновације у које су укључени наши грађани, запослени и друге заинтересоване стране, препознатљив је стил нашег рада.
7. Градња партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга је наша трајна оријентација.
8. Усклађен одрживи развој заснован на квалитету, те заштити животне средине, општој сигурности, безбедности и заштити здравља на раду представљају полазну основу за развој наше општине.
9. Спровођење ове политике и достизање нове организационе културе и компетентности се подржава одговарајућим програмима оспособљавања и мотивације свих запослених у Општинској управи.
10. Преиспитивање система квалитета од стране руководства се одвија са циљем успостављања процеса побољшања за дугорочно и одрживо успешно остварење циљева и задатака Општинске управе.

јун 2016.

Милош Игњатовић
председник Општине Звездара