Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 2. етапа) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 20.12.2021. године до 21.01.2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“.

ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 01.02.2022. ггодине у 8 часова у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана сваког радног дана од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 21.01.2022. године.