Комисија за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету, ученику и одраслом за подручје Градске општине Звездара ће, у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја упућеног Интерресорним комисија дана 01.04.2020. године, наставити да ради и током проглашеног ванредног стања према препорученом начину пријема нових захтева и одржавања састанака.

Поступак за процену потреба, према Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80 од 24. октобра 2018.) може се покренути:

1) по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,

2) на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,

3) по службеној дужности – када родитељ, односно други законски заступник и одрасли не дају сагласност на иницијативу образовне или здравствене установе или пружaоца услуга социјалне заштите.

Током проглашеног ванредног стања, захтеви и пратећа документација се могу послати електронским путем на мејл адресу координатора Комисије Пејане Буловић:

pejana.bulovic@zvezdara.org.rs

Образац за покретање поступка се може преузети са сајта Општине или на следећем линку:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p1.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=426875®actid=426875

Комисија ће са странкама контактирати, где за то постоје услови, путем видео-позива и мишљења ће се достављати електронским путем.

Према препоруци Министарства, приоритет у решавању захтева ће бити укључивање ученика у наставу на даљину која је од 17. марта организована за ученике основних и средњих школа, а затим мере додатне подршке из члана 4. тачка 1. Правилника:

1) Мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије:

(1) остваривање субвенција за похађање програма предшколског васпитања и образовања за децу са сметњама у развоју,

(2) одлагање уписа у први разред основне школе за годину дана, изузетно и уз додатно образложење, када је то у најбољем интересу детета,

(3) доношење индивидуалног образовног плана (ИОП2), који подразумева прилагођавање циљева, садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада, односно измена плана наставе и учења,

(4) упућивање детета у развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са сметњама у развоју,

(5) ангажовање васпитача, наставника или стручног сарадника, који је запослен у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом као подршку школи у систему редовног образовања и васпитања,

(6) остваривање права на увећање дечјег додатка.

За остале информације, заинтересовани се могу обратити координатору Комисије путем мејл адресе: pejana.bulovic@zvezdara.org.rs

Obrazac 1