- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Obaveštenje za građane u vezi sa registracijom/preregistracijom stambenih zajednica

[1]Dragi građani Zvezdare,

Podsećamo vas da je rok za registraciju, odnosno preregistraciju stambenih zajednica, propisan Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 04/2016) istekao 12.12.2017. godine.

Registraciju stambene zajednice vršite podnošenjem prijave Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove – Stambenom odseku Uprave Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra broj 77, uz koju prilažete:

Odabir upravnika

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Kvorum za održavanje i rad sednice skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova koji imaju pravo glasa, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Ako se sednica nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena sednica najranije 3, a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, sa istim predloženim dnevnim redom.

Kvorum za održavanje i rad ponovljene sednice čini 1/3 ukupnog broja glasova, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku

Odluka se donosi većinom koju čine 2/3 ukupnog broja glasova.

Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, koji zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja.

Opštinska administrativna taksa: 828 din; Uplatni račun: 840-742251843-73; Broj modela: 97; Poziv na broj: 32-022; Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30; Mesto rešavanja predmeta: 505, 512 i 513; Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30; Telefon za informacije: 3405-904, 3405-910, 3405-657 i 3405-982

Potrebne obrasce i detaljnija obaveštenja možete naći i na sledećim sajtovima:

http://zvezdara.rs/e-uprava/registracija-stambene-zajednice/ [2]

http://stanovanje.gov.rs/ [3]

U slučaju da ne registrujete stambenu zajednicu komunalna inspekcija ima obavezu vođenja postupka u cilju postavljanja prinudnog upravnika.

Stambena zajednica koja i nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrše upis u registar stambenih zajednica, za učinjeni prekršaj, pred Prekršanim sudom, kazniće se novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara (čl. 133. st. 1. tač. 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada).