Обавезан упис деце рођене од 01.03.2012. До 28.02.2013. год. у припремни предшколски програм.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017), родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу. У предшколски програм се у школској 2018/2019. години уписују деца рођена у периоду од 01.03.2012. до 01.03.2013. године.

Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу. Припремни предшколски програм за децу која нису обухваћена редовним програмом предшколске установе, организује се у предшколској установи, изузетно у школи, у складу са Законом и статутом предшколске установе, односно школе.

Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа која остварује предшколски програм, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужни су да упишу свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља, односно другог законског заступника.

Похађање предшколског програма у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе – бесплатно је.

По објављивању конкурса за упис деце у Предшколску установу „Звездара“, родитељи деце која нису била обухваћена васпитно-образовним радом у предшколској установи, достављају попуњен Захтев за упис детета у прешколску установу и Извод из матичне књиге рођених.

Похађање припремног предшколског програма је обавезно за сву децу. Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је за упис детета у предшколски припремни програм, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.

Предшколцима желимо срећан почетак школовања!