Обавештење за родитеље деце рођене у периоду 1.3.2013 – 28.2.2014.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. . 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), у први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Родитељ, односно други законски заступник, приликом уписа детета у први разред основне школе доставља следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених детета
  • Пријаву пребивалишта
  • Потврду о похађању припремног предшколског програма
  • Доказ о здравственом прегледу детета

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у први разред основне школе и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.

Будућим првацима желимо срећан полазак у школу и безбрижно одрастање!