Комисија за избор пројеката у области културе за 2019. годину у саставу:Виолета Филип, председник; Новак Радуловић, члан; Маја Колунџија Зорое, члан; Драгана Станковић, члан и Живојин Живуловић, члан,формирана Решењем председника Градске општине Звездара број 020-2-8 од 24.1.2019. године, по расписаном Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2019. години, објављеном 25.1.2019. године, донела је Одлуку Х Број: 6-1-5/2019 од 17. априла 2019. године о избору 17 пројекта у области културе чија је реализација предвиђена у 2019, години, који ће се суфинансирати из буџета Градске општине Звездара.

На основу ове Одлуке председник ГО Звездара ће, у складу са Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017), донети Решење о додели средстава и закључити појединачне уговоре са носиоцима пројеката.

Одлукa Комисије