Политика интегрисаног менаџмент система је саставни део укупне политике Градске општине Звездара и оквир за дефинисање циљева интегрисаног менаџмент система. Политика ИМС се састоји од следећих принципа:

Задовољство грађана и друштвено одговорно пословање су императиви ГО Звездара којима ће се тежити перманентно и бецкомпромисно.

Услуге и процеси који се односе на пословање ГО Звездара и заштиту животне средине се континуално преиспитију, усаглашавају и побољшавају у складу са законским захтевима, захтевима за заштиту животне средине, захтевима грађана и других заинтересованих страна, најбољим праксама у свету и код нас.

Индентификују се аспекти који могу имати штетан утицај на здравље запослених и животну средину. ГО Звездара тежи елиминацији или свођењу таквих утицаја на најмање могуће вредности у свим процесима који их стварају, кроз програм управљања животном средином и имплементацијом и интеграцијом мера у редовне процесне активности.

Врхунски квалитет услуга је перманентан циљ ГО Звездара којем се тежи кроз висок ниво префесионализма, услужности, љубазности и одговорности као и повећању ефикасности и ефективности процеса.

Комуникација са грађанима као и са другим заинтересованим странама у циљу грађења узајамног партнерског односа и поверења.

Руковођење и подстицање организационе културе која вреднује тимски рад, значај животне средине, иновације, проактивност,интелектуалну радозналост, континуирано учење и владавину знања и искуства.

Перманентна рационализација и оптимализација потрошње ресурса је обавеза свих запослених као и тежња коришћења обновљивих ресурса када је то могуће. Рециклажа је обавезна када се говори о производима чија је рециклажа могућа.

Преиспитивање политике ИМС од стране руководства у циљу усаглашавања политике са одрживим развојем, заштитом животне средине, са посебним освртом на рационализацију потрошње необновљивих ресурса, безбедност и здравље запослених на радном месту, што представља полазну основу за одрживи развој наше општине.