Председник Градске општине Звездара објављује други јавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2019. годину.

Основне информације

Градска општина Звездара ће суфинансирати посебне програме којима се остварује општи интерес  у области спорта утврђен чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара и то за:

  • обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
  • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
  • активности у циљу спречавања негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Звездара за 2019. годину, обезбеђена су на позицији: раздео V, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0001, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481, дотације осталим непрофитним организацијама, у износу од 2.000.000,00 динара.

Градска општина Звездара ће финансирати програме који имају за циљ:

  • спортски развој талентованих спортиста
  • обезбеђивање спортских активности које доприносе унапређењу здравља грађана Звездаре
  • подстицање и развој одговорног понашања код учесника у спортским активностима

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта, која имају регистровано седиште на територији града Београда.

Додатне информације се налазе у тексту јавног позива који се може преузети у прилогу, а информације се могу добити и путем телефона: 3405-917, или слањем електронске поште на  sonja.stamenovic@zvezdara.org,.rs

 

Прилози:

Јавни позив

Образац 3

Образац 4

Образац 6

Образац 10

Одлука спорт 2016

Правилник о финансирању