- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Државна управа

Јавни бележници са седиштем на територији ГО Звездара

1. Ива Секулић Граовац
Ћирила и Методија бр.2, II спрат, стан 10
011/2421 534

2. Лела Милановић Радојичић
Захумска бр.25
011/2410-574

3. Србислав Цвејић
Димитрија Туцовића бр.108
011/4090 483; 011/4090 598; 066/5750 000

4. Зоран Рафаиловић
Милана Ракића бр.2/15
011/4074 390; 011/4074 350; 062/8603 087


Катастар

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
www.rgz.gov.rs [1]
Служба за Катастар непокретности Београд
27. марта 43-45, тел. 2751-137


Здравствено осигурање

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
www.rfzo.rs [2]
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД, Немањина 30, тел. 2646-022
Испостава Звездара, Бул. краља Александра 70, тел. 2439-402, радним данима 07.30-15.30


Запошљавање

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
www.nsz.gov.rs
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
Одсек Звездара, Војводе Шупљикца 31а, тел. 2453-997, 2453-054


Регистрација привредних субјеката

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Бранкова 25, тел. 2023-350
www.apr.rs [3]


Порески органи

ПОРЕСКА УПРАВА
www.poreskauprava.gov.rs [4]
Инфо центар за ПДВ, тел. 3950-617
Пријаве за пореска кривична дела, тел. 3950-514
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Филијала Звездара, Бул. краља Александра 77, тел. 3405-748

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА
www.finansijebgd.org [5]
Одељење за подручје Градске општине Звездара
Захумска 23а, тел. 242-2852, 242-2638
радним даном 08.00-14.00, средом 08.00-20.00


Судство
Уставни суд Србије
Немањина 26, тел. 3616-371, www.ustavni.sud.rs

Врховни касациони суд
Немањина 9, www.vк.sud.rs

Апелациони суд у Београду
Немањина 9, тел. 363-5041, www.bg.ap.sud.rs

Виши суд у Београду
Савска 17а, тел. 3601-405, www.bg.vi.sud.rs

Први основни суд у Београду
Савска 17а, тел. 360-1400, www.prvi.os.sud.rs

Привредни апелациони суд
Немањина 9, тел. 360-4606

Привредни суд у Београду
масарикова 2, тел. 2060-000, www.bg.pr.sud.rs

Управни суд Србије
Немањина 9, тел. 363-5174, www.up.sud.rs

Виши прекршајни суд
Тимочка 15, тел. 3083-403, www.bg.vp.sud.rs

Прекршајни суд у Београду
Тимочка 14, тел. 2836-168, www.bg.pk.sud.rs

Републичко јавно тужилаштво
Немањина 22, тел. 363-1851, www.rjt.gov.rs

Прво основно јавно тужилаштво у Београду
Савска 17а, тел. 3601-400