Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 132/2014) ступио је на снагу дана 17.12.2014. године.

Овим законом прописана је обједињена процедура у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, која обухвата: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа и других докумената који су услов за изградњу објеката као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.

Подзаконски акти који се доносе у складу са овим законом биће донети до 15. фебруара 2015. године.

Одредбе закона које се односе на обједињену процедуру примењиваће се од 1.марта 2015. године, што претходно подразумева доношење Правилника о начину, поступку и роковима спровођења обједињене процедуре, Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, Правилника о класификацији објеката.

Одредбе закона које се односе на обједињену процедуру електронским путем примењиваће се од 1. јануара 2016. године.