Након спроведене конкурсне процедуре за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике инвалидских колица  са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара бр. 020-2-111 од 17.12.2018.године, Комисија је размотрила две поднете пријаве које су поднете у року и констатовала да подносиоци пријава- једно физичко лице и Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „BELhospice“ као правно лице, у потпуности испуњавају формалне услове за доделу овог помагала на коришћење.

Одлука Председника градске општине Звездара број  020-2-113 од 28.12.2018.о  додели тзв.гусеничара на коришћење у целости је истакнута на Огласној табли Градске општине Звездара.

Са будућим корисницима Општина ће потписати уговоре о коришћењу пењача уз степенице тзв.гусеничара док за њим буде постојала потреба.

Набавка и додела овог помагала планирана је Програмом унапређења социјалне заштите на територији општине Звездара у 2018.години са циљем да Општина унапреди квалитет свакодневног живота особа са инвалидитетом смањењем архитектнских баријера у кретању наших суграђана који не могу самостално да се крећу. Програмом за 2019.годину, Општина је планирала набавку још 2 оваква помагала која ће, након спроведеног јавног конкурса, бити додељена физичким и правним лицима како би наставили процес уклањања архитектноских баријера тамо где то није могуће на други начин решити.