Председник Градске општине Звездара, на основу члана 14., став 25. Статута Градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“ број 124/2019), и члана 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“, број 96/17 и 101/19), а на предлог  Комисије за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Градске општине Звездара Расписује ЈАВНИ КОНКУРС СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНOСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНИСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде обезбеђује ГО Звездара и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава. Укупан износ за суфинансирање свих пројеката је 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс бесповратног суфинансирања активности на унапређењу својстава зграде, Комисији за спровођење конкурса – НЕ ОТВАРАТИ“.

КАКО КОНКУРИСАТИ:

 

Попунити пријавни формулар:

– ОБРАЗАЦ 1 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)

ОБРАЗ АЦ 2 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)

– ОБРАЗАЦ 3 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)

– ОБРАЗАЦ 4 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)

– ИЗВОД ИЗ БАНКЕ ( У два примерка)

– РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СЗ ( У два примерка)

ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈУ,

и све доставити на писарницу Градске општине Звездара или препоручено поштом са повратницом на адресу:

Град Београд, Градска општина Звездара, 11 000 Београд, Булевар краља Александра бр. 77.

Рок за подношење пријаве је 16 данa од дана објављивања Јавног конкурса на званичној интернет страници градске општине, односно закључно са 11.06.2021. године.

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор у року од 3 (три) дана од дана објављивања предлога ранг-листе на званичној интернет страници градске општине.

Комисија одлучује по приговорима у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Сви учесници конкурса се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници Oпштине.

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију (обрасце) са званичног интернет сајта: www.zvezdara.rs

Све додатне информације се могу добити путем телефона, 011/3405-786

Јавни конкурс-Унапређење својства зграде