ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Сви обрасци

Захтев за поновно постављање баште

Захтев за нову башту

Пријава грађана – комунални проблеми

Захтев за нову рекламу

Обрасци матичари

Захтев за истоветну рекламу

Захтев за постављање тезги и др.покретних прив. објеката-2021

Образац

Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

Захтев за признавање права на повећање права на месечно новчано примање по основу самохраности

Захтев за признавање права на накнаду погребних трошкова

Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу

Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило за војне инвалиде прве групе

Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду и палом борцу

Захтев за признавање права на медицинско-техничка помагала војног инвалида

Захтев за признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида ратa

Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину по палом борцу

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида и корисника месечног новчаног примања

Захтев за пресељење инвалидског досијеа корисника права из борачко инвалидске заштите

Захтев за признавање права на додатак за негу

Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу

Захтев за признавање права на породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу

Захтев за признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

Захтев за престанак статуса избеглог лица

Захтев за издавање потврде за бесплатан превоз

Изјава – Обезбеђујем привремени смештај