ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Сви обрасци

Захтев за поновно постављање башte

Захтев за нову башtu

Пријава грађана – комунални проблеmi

Захтев за нову реклаmu

Обрасци матичаri

Захтев за истоветну реклаmu

Захтев за постављање тезги и др.покретних прив. објеката-2021

Образac

Захтев за повећање процента инвалидитета војног инваlida

Захтев за признавање права на месечно новчано примаnje

Захтев за признавање права на повећање права на месечно новчано примање по основу самохраноsti

Захтев за признавање права на накнаду погребних трошкova

Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном оdnosu

Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заštite

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило за војне инвалиде прве грupe

Захтев за бесплатну и повлашћену воžnju

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду и палом бorcu

Захтев за признавање права на медицинско-техничка помагала војног инваlida

Захтев за признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида rata

Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину по палом бorcu

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида и корисника месечног новчаног приmanja

Захтев за пресељење инвалидског досијеа корисника права из борачко инвалидске заštite

Захтев за признавање права на додатак за negu

Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном оdnosu

Захтев за признавање права на породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за negu

Захтев за признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида rata

О#У0411.11.1 #У041ц#У043е#У043б#У0431#U0430

#У041е#У0411.11.13 #У0417#У0430#У0445#У0442#У0435#У0432 #У0437#У0430 #У0431#У0435#У0441#У043ф#У043б#У0430#У0442#У0430#У043д #У043ф#У0440#У0435#У0432#У043е#U0437

#У041е#У0411.11.9 #У0418#У0437#У0458#У0430#У0432#У0430 #У0441#У0442#У0430#У043д#У043е#У0434#У0430#У0432#У0446#U0430