ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Ископавање и пренос посмртних остатака

Ископавање и пренос посмртних остатака

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:

 • Извод из МК умрлих за умрло лице
 • Потврда Комуналног предузећа за погребне услуге да је лице сахрањено на Новом гробљу у Београду са подацима о носиоцу права коришћења гробног места
 • Потврда Комуналног предузећа о обезбеђењу гробног места у месту сахране – полагања урне са подацима о носиоцу права коришћења гробног места.
 • Изводи из матичних књига за наследнике: за супружника умрлог лица – извод из МК венчаних, за децу и остале законске сроднике извод из МК рођених.
 • Правоснажно решење о наслеђивању покојника који се ексхумира
 • Сагласност свих законских наследника покојника да се може извршити ексхумација и пренос посмртних остатака оверена код јавног бележника (изјава се може дати и пред службеником који води поступак)
 • Сагласност носиоца права коришћења гробног места у коме је покојник сахрањен да се може извршити ископавање посмртних остатака, оверена код јавног бележника
 • Сагласност носиоца права коришћења гробног места у које треба да се сахрани умрло лице, да се покојник по извршеном ископавању може сахранити, оверена код јавног бележника.
 • Документ за индетификацију подносиоца захтева
 • Доказ о уплаћеној административној такси
 • По потреби и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF и овде PDF

Републичка административна такса: 900 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635 и 3405-926

Напомена:
– Орган је дужан да по службеној дужности врши увид , прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање о захтеву.
– Странка може изричито да изјави да ће потребне податке за решавање по захтеву прибавити сама у утврђеном року.
– Потписом на овом захтеву подносилац захтева сагласан је да се лични подаци прикупљени из документације коју је приложио обрађују искључиво у сврху наведеног захтева, а у складу са Законом о заштити података о личности