ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Радна тела

Скупштина градске општине оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности. По потреби, оснива и повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.

 

Стална радна тела Скупштине градске општине су савети и комисије. Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове, у складу са Пословником Скупштине градске општине и другим актима градске општине.

 

Скупштина градске општине бира чланове сталног радног тела из састава одборника и грађана, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини градске општине.

 

Радна тела Скупштине Градске општине Звездара изабрана су на седници Скупштине одржаној 4.9.2020. године.


 

САВЕТИ

Савет за месне заједнице и локалну самоуправу
Разматра питања везана за живот грађана на месним заједницама, питања везана за остваривање система локалне самоуправе у градској општини, питања везана за организацију и рад органа Управе градске општине, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

 

Чланови/це:

 1. Душан Јовановић – члан
 2. Саша Петровић – члан
 3. Гроздана Видачак – председник
 4. Драгана Грујић – члан
 5. Бобан Величковић – члан
 6. Петко Савић – члан
 7. Биљана Пантелић – члан
 8. Драгослава Јовановић
 9. Милена Новичић – члан
 10. Ива Лековић – члан
 11. Петар Павловић – заменик председника

 

Савет за буџет, финансије и привредна питања

Разматра предлоге одлука и других општих акта који се односе на финансирање послова градске општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове и задуживање градске општине, имовину градске општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија, прати стање и предузима мере за побољшање снабдевања грађана, трговине, занатства, пољопривреде, угоститељства, турзима, мале привреде, као и друга питања из области финансија и привређивања.

 

Чланови/це:

 1. Душан Јефтић – председник
 2. Бошко Попадић – члан
 3. Небојша Младеновић – члан
 4. Веселин Осмајлић – члан
 5. Радован Грдинић – члан
 6. Урош Радомировић – члан
 7. Мирјана Стојковић – члан
 8. Бранислав Милошевић – члан
 9. Драган Мандић – члан
 10. Милош Машковић – члан
 11. Душан Ђапић – заменик председника

 

Савет за комуналну делатност, урбанизам и заштиту животне средине

Разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области урбанизма, питања везана за заштиту и унапређење животне средине и друга питања из ових области.

 

Чланови/це:

 1. Љиљана Реџић – председник
 2. Татјана Илић- Мутавџић – члан
 3. Будимир Грубић – члан
 4. Дејан Лазић – члан
 5. Владан Милосављевић – члан
 6. Зорица Писарић – члан
 7. Томислав Миленковић – члан
 8. Дејан Недељковић – члан
 9. Петар Арнаутовић – члан
 10. Гордана Малетић – члан
 11. Иван Јаковљевић – заменик председника

 

Савет за друштвене делатности

Разматра питања из области културе (разматра предлоге одлуке и других општих аката из области културе, иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове овласти), питања из области образовања, спорта и омладине, питања из области здравства, социјалне и дечије заштите, борачка и инвалидска питања (разматра предлоге одлука и других општих аката из ових области), као и друга питања из области друштвених делатности.

 

Чланови/це:

 1. Милисав Вуловић – председник
 2. Бранислава Милосављев – члан
 3. Данијела Павић – члан
 4. Ненад Абрамовић – члан
 5. Биљана Филиповић – члан
 6. Милица Филиповић – члан
 7. Роберт Милићевић – члан
 8. Василије Коругић – члан
 9. Татјана Мандић – члан
 10. Ања Матијевић – члан
 11. Петар Павлови – заменик председника

КОМИСИЈЕ

Комисија за прописе
Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом града, Статутом градске општине, другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

 

Чланови/це:

 1. Драган Илиоски – члан
 2. Анђела Радовић – члан
 3. Павле Милошевић – члан
 4. Љиљана Стаменковић – члан
 5. Вук Ментовић – члан
 6. Јована Ницовић – члан
 7. Милица Ликић – председник
 8. Радојица Сворцан – члан
 9. Владимир Угреновић – члан
 10. Јелена Николић – члан
 11. Иван Јаковљевић – заменик председника

 

Административно-мандатна комисија

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира и поставља Скупштина. Разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај. Разматра извештај Изборне комисије градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у складу са законом. Разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

 

Чланови/це:

 1. Бошко Попадић, председник
 2. Добрила Лазић Димитријевић, члан
 3. Невена Максимовић, члан
 4. Душан Јовановић, члан
 5. Радмила Недељковић, члан
 6. Миљко Танасијевић, члан
 7. Раде Зејак, члан
 8. Љубомир Булатовић, члан
 9. Катарина Бугарчић, члан
 10. Владан Јаковљевић, члан
 11. Душан Ђапић, заменик председника