ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Радна тела

Скупштина градске општине оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности. По потреби, оснива и повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.

 

Стална радна тела Скупштине градске општине су савети и комисије. Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове, у складу са Пословником Скупштине градске општине и другим актима градске општине.

 

Скупштина градске општине бира чланове сталног радног тела из састава одборника и грађана, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини градске општине.

 

Радна тела Скупштине Градске општине Звездара изабрана су на седници Скупштине одржаној


 

САВЕТИ

Савет за заштиту животне средине и јавног здравља

Савет за заштиту животне средине и јавног здравља – разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине (разматра предлоге акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине и других општих аката из области заштите животне средине) и питања из области јавног здравља (разматра предлог Плана јавног здравља, предлоге извештаја о раду Савета за здравље и других општих аката из области јавног здравља).

Чланови/це:

 

 

Савет за буџет, финансије и привредна питања

Савет за буџет, финансије и привредна питања – разматра предлоге одлука и других општих акта који се односе на финансирање послова градске општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове и задуживање градске општине, имовину градске општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија, прати стање и предузима мере за побољшање снабдевања грађана, трговине, занатства, пољопривреде, угоститељства, турзима, мале привреде, као и друга питања из области финансија и привређивања

Чланови/це:

 

 

Савет за комуналну делатност, урбанизам и месне заједнице

Савет за комуналну делатност, урбанизам и месне заједнице – разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области урбанизма и друга питања из ових области. Разматра питања везана за живот грађана на месним заједницама и питања везана за остваривање система локалне самоуправе у Градској општини Звездара.

Чланови/це:

 

 

Савет за друштвене делатности и локалну самоуправу

Савет за друштвене делатности – разматра питања из области културе, образовања, спорта и омладине, социјалне и дечје заштите (разматра предлоге одлука и других општих аката, предлоге локалних акционих планова и других стратешких докумената из ових области, предлоге извештаја о реализацији локалних акционих планова, програма и других стратешких докумената у овим областима, иницијативе и предлоге за реализацију програма као и друга питања из ових области, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

Чланови/це:

 


КОМИСИЈЕ

Комисија за прописе
Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом града, Статутом градске општине, другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

 

Чланови/це:

 

 

Административно-мандатна комисија

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира и поставља Скупштина. Разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај. Разматра извештај Изборне комисије градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у складу са законом. Разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

 

Чланови/це: