ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Радна тела

Скупштина градске општине оснива стална радна тела ради разматрања појединих питања из своје надлежности. По потреби, оснива и повремена радна тела ради разматрања одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.

 

Стална радна тела Скупштине градске општине су савети и комисије. Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове, у складу са Пословником Скупштине градске општине и другим актима градске општине.

 

Скупштина градске општине бира чланове сталног радног тела из састава одборника и грађана, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини градске општине.

 

Радна тела Скупштине Градске општине Звездара изабрана су на седници Скупштине одржаној 29.6.2021. године.


 

САВЕТИ

Савет за заштиту животне средине и јавног здравља

Савет за заштиту животне средине и јавног здравља – разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине (разматра предлоге акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине и других општих аката из области заштите животне средине) и питања из области јавног здравља (разматра предлог Плана јавног здравља, предлоге извештаја о раду Савета за здравље и других општих аката из области јавног здравља).

Чланови/це:

 1. Душан Јовановић
 2. Саша Петровић
 3. Гроздана Видачак
 4. Драгана Грујић
 5. Бобан Величковић
 6. Петко Савић
 7. Биљана Пантелић
 8. Драгослава Јовановић
 9. Дарко Чачић
 10. Ива Лековић
 11. Петар Павловић

 

Савет за буџет, финансије и привредна питања

Савет за буџет, финансије и привредна питања – разматра предлоге одлука и других општих акта који се односе на финансирање послова градске општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове и задуживање градске општине, имовину градске општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија, прати стање и предузима мере за побољшање снабдевања грађана, трговине, занатства, пољопривреде, угоститељства, турзима, мале привреде, као и друга питања из области финансија и привређивања

Чланови/це:

 1. Душан Јефтић
 2. Бошко Попадић
 3. Небојша Младеновић
 4. Веселин Осмајлић
 5. Радован Грдинић
 6. Урош Радомировић
 7. Мирјана Стојковић
 8. Бранислав Милошевић
 9. Драган Мандић
 10. Милош Машковић
 11. Душан Ђапић

 

Савет за комуналну делатност, урбанизам и месне заједнице

Савет за комуналну делатност, урбанизам и месне заједнице – разматра питања која се односе на уређење, развој и обављање комуналне делатности, уређење и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу, стамбене односе, питања из области урбанизма и друга питања из ових области. Разматра питања везана за живот грађана на месним заједницама и питања везана за остваривање система локалне самоуправе у Градској општини Звездара.

Чланови/це:

 1. Љиљана Реџић
 2. Татјана Илић- Мутавџић
 3. Будимир Грубић
 4. Дејан Лазић
 5. Владан Милосављевић
 6. Зорица Писарић
 7. Снежана Михајловић
 8. Дејан Недељковић
 9. Петар Арнаутовић
 10. Гордана Малетић
 11. Иван Јаковљевић

 

Савет за друштвене делатности и локалну самоуправу

Савет за друштвене делатности – разматра питања из области културе, образовања, спорта и омладине, социјалне и дечје заштите (разматра предлоге одлука и других општих аката, предлоге локалних акционих планова и других стратешких докумената из ових области, предлоге извештаја о реализацији локалних акционих планова, програма и других стратешких докумената у овим областима, иницијативе и предлоге за реализацију програма као и друга питања из ових области, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

Чланови/це:

 1. Милисав Вуловић
 2. Бранислава Милосављев
 3. Драгана Вујасиновић
 4. Ненад Абрамовић
 5. Биљана Филиповић
 6. Милица Филиповић
 7. Роберт Милићевић
 8. Василије Коругић
 9. Татјана Мандић
 10. Ања Матијевић
 11. Петар Павловић

КОМИСИЈЕ

Комисија за прописе
Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом града, Статутом градске општине, другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

 

Чланови/це:

 1. Драган Илиоски
 2. Анђела Радовић
 3. Павле Милошевић
 4. Љиљана Стаменковић
 5. Вук Ментовић
 6. Јована Ницовић
 7. Милица Ликић
 8. Радојица Сворцан
 9. Владимир Угреновић
 10. Младен Јаковљевић
 11. Иван Јаковљевић

 

Административно-мандатна комисија

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира и поставља Скупштина. Разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај. Разматра извештај Изборне комисије градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику у складу са законом. Разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

 

Чланови/це:

 1. Бошко Попадић, председник
 2. Добрила Лазић Димитријевић, члан
 3. Невена Максимовић, члан
 4. Душан Јовановић, члан
 5. Радмила Недељковић, члан
 6. Миљко Танасијевић, члан
 7. Катарина Бугарчић, члан
 8. Владан Јаковљевић, члан
 9. Раде Зејак, члан
 10. Снежана Лазаревић, члан
 11. Душан Ђапић, заменик председника